Measurement of Atmospheric Volatile and Intermediate Volatility Organic Compounds: Development of a New Time-Of-Flight Mass Spectrometer

Christos Kaltsonoudis,Olga Zografou,Angeliki Matrali,Elias Panagiotopoulos,Alexandros Lekkas,Mariangela Kosmopoulou,Dimitris Papanastasiou,Konstantinos Eleftheriadis,Spyros N. Pandis (2023)

Atmosphere (2023)

DOI: 10.3390/atmos14020336